Engagera dig!

Som engagerad får du möjlighet att lära känna personer från olika terminer på juristprogrammet och det är ett bra sätt att få lite paus och omväxling i plugget. Det går att engagera sig under kortare tid, exempelvis som funktionär under Recceveckan eller som skribent i Press Judicata. Det går även att engagera sig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren.

Engagera dig, du kommer inte att ångra dig!

Centrala uppdrag

De centrala uppdragen tillsätts av Kårsamverkan, vilket är ett samarbete mellan studentkårerna vid Uppsala Universitet. Posterna tillsätts oftast löpande, varför det är väldigt enkelt att söka. Ansökningsperioden är öppen, mer info hittas här.

Lediga poster

Du kan söka flera lediga ämbeten inom JF! Sök genom att använda detta formulär senast den 14 april. Eller varför inte rekommendera en kompis att söka något som passar hen?

Nedan följer en lista på alla lediga ämbeten. Mer information om vad de innebär hittar du här. Ämbetsperioden är HT19-VT20 om inget annat anges.

Styrelsen:
En (1) ordförande
En (1) ordförande för studierådet
En (1) arbetsmarknadsansvarig
En (1) sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet

Studierådet:
En (1) vice ordförande för studierådet
Tolv (12) ledamöter av studierådet
En (1) sammankallande för studieförbättrandegruppen
Fem (5) ledamöter av studieförbättrandegruppen

Sociala utskottet:
En (1) klubbmästare
En (1) köksmästare tillika vice klubbmästare
Trettio (30) klubbverkare
En (1) vice gasqueförman**
Tre (3) gasqueassistenter
En (1) idrottsförman
En (1) vice idrottsförman
En (1) vice internationell sekreterare*
En (1) internationell assistent*
En (1) ensembleförman (Lex Legato)*
En (1) spexförman*
En (1) spexassistent*
En (1) recceförman VT20
En (1) vice recceförman VT20
Fyra (4) recceassistenter VT20

Arbetsmarknadsutskottet:
Två (2) vice arbetsmarknadsansvariga
Åtta (8) arbetsmarknadsassistenter
Två (2) ansvariga för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Kommunikationsutskottet:
En (1) PR-förman*
En (1) biträdande chefredaktör för Press Judicata**
En (1) layoutansvarig för Press Judicata*
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata**

Icke utskottsbunden verksamhet:
En (1) förman för Jämlikhet- och mångfaldsgruppen (JoM)
Tre (3) jämlikhets- och mångfaldsassistenter

* Fyllnadsval, ämbetsperioden är t.o.m. HT19.
** Blir förman/ansvarig/chefred VT20.

Valberedning

Om du bestämmer dig att engagera dig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren är det valberedningen som kommer att guida dig igenom processen, och även kommer att leda processen fram till stämman. Ungefär en månad innan stämman kommer valberedningen att publicera ett kontaktformulär via kårens informationskanaler. Allt du behöver göra är att fylla i kontaktformuläret, för att några dagar senare bli kallad till en intervju. Intervjun tar olika lång tid beroende på vilket ämbete du söker. 

Efter intervjufasen kommer valberedningen att nominera personer till varje post. Den nominerade personen är den person som valberedningen anser mest lämpad till den specifika ämbetsmannaposten. Valberedningens nominering är inte bindande, utan stämman och kårens medlemmar får och kan rösta fritt. Innan stämman hålls måste valberedningen publicera nomineringarna.

Stämma

Nästa steg efter valberedningens intervjuer och nomineringar är själva stämman. Stämman är kårens högst beslutande organ och ordinarie stämma hålls två gånger per år, men normalt är att två extra stämmor hålls. Det är stämman som beslutar om till exemepel alla ämbetsmannaval. Alla medlemmar i kåren har röst- och yttranderätt, men måste närvara på stämman för att kunna använda sig av denna rätt. 

Vid personval är det alltid sluten votering om det är fler sökande än lediga poster. Annars är praxis proklamation via acklamation, vilket innebär att de närvarande säger “Ja”. Om det anses vara en majoritet som säger “Ja”, är personerna valda.

Det går även alldeles utmärkt att spontanansöka till en post på stämman. Detta innebär att du kan komma till stämman och söka en post, trots att du inte har gått igenom valberedningen. Värt att komma ihåg är också att valberedningens nominering inte är bindande.

Fyllnadsval

Om en ämbetsmannapost blir vakantsatt under en ämbetsmannaperiod eller inte blir tillsatt efter en stämma ger stämman styrelsen kompetens att fyllnadsvälja de vakanta posterna. Det går till på ungefär samma sätt som det normala förfarandet, det vill säga att valberedningen lyser och bereder posterna, för att sedan lämna en nominering. Det som skiljer sig är att det är styrelsen som sedan väljer ämbetsmännen. Dessa poster blir dock endast valda fram till nästa stämma, trots att ämbetsperioden i sig inte har gått ut.

Kortare engagemang

De kortare engagemangen såsom fadder, domare eller skribent i Press Judicata går inte in under det ordinarie förfarandet. Funktionärer till Recceveckan tillsätts genom speciella förfaranden som styrs och arrangeras av Reccekommittén. Hör av dig till de specifika grupperna du är intresserad av så hjälper de dig!