Engagera dig!

Som engagerad i JF får du möjlighet att lära känna personer från olika terminer på juristprogrammet och det är ett bra sätt att få lite paus och omväxling i plugget. Det går att engagera sig under kortare tid, exempelvis som funktionär under Recceveckan eller som skribent i Press Judicata. Det går även att engagera sig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren. Oavsett form eller uppdrag lovar vi nya erfarenheter och en möjlighet att ta del av gemenskapen i kåren, och kanske få vänner för livet.

Engagera dig, du kommer inte att ångra dig!

Centrala studentrepresentantuppdrag

Vissa uppdrag som studentrepresentant i vissa universitetscentrala organ och nämnder tillsätts gemensamt av alla studentkårer vid Uppsala Universitet. Det rör sig t.ex. om disciplinnämnden, biblioteksnämnden och rådet för lika villkor. Att fullgöra ett sådant här uppdrag kan ge extra poäng vid ansökning till utbytesstudier genom UU:s Internationella kansli (alltså inte när man söker utbyte via Juridicum). Posterna tillsätts oftast löpande, varför det är väldigt enkelt att söka. Ansökningsperioden till många av uppdragen är öppen och mer information hittar du här.

Lediga poster

Du kan söka flera lediga ämbeten inom JF! Sök via länken senast den 16 april.

Stämman kommer hållas digitalt via Zoom. En möteskod kommer skickas till alla som fyllt i intresseanmälan http://bit.ly/Zoomlänksanmälan senast den 25 april. Kommer man på att man vill delta efter det kan man maila viceordf@jf-uppsala.se för att få koden.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 12 april via
sekr@jf-uppsala.se.

Ansökningar till lysta poster ska göras till valberedningen senast 16 april. Ansökningar görs här: http://bit.ly/AnsökVT20

Känner du någon som skulle vara perfekt för en post? Rekommendera
personen till valberedningen här! http://bit.ly/JFrekommendera

Beskrivning av lysta ämbeten hittar du här: http://bit.ly/JFämbetsbeskrivningar

Lysta poster

Styrelsen:
En (1) ordförande
En (1) ordförande för studieutskottet
En (1) arbetsmarknadsansvarig
En (1) sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet

Studieutskottet:
En (1) vice ordförande för studieutskottet
Tolv (12) ledamöter av studierådet
En (1) sammankallande för studieförbättrandegruppen
Fem (5) ledamöter av studieförbättrandegruppen

Sociala utskottet:
En (1) klubbmästare
En (1) köksmästare tillika vice klubbmästare
En (1) gasqueförman
En (1) vice gasqueförman*
Två (2) gasqueassistenter
En (1) idrottsförman
En (1) vice idrottsförman
En (1) ensembleförman (Lex Legato)
Trettio (30) klubbverkare

Arbetsmarknadsutskottet:
Två (2) vice arbetsmarknadsansvariga
Sju (7) arbetsmarknadsassistenter
Två (2) ansvariga för Svenskt Juridiskt Mästerskap (SJM)

Kommunikationsutskottet:
En (1) biträdande chefredaktör för Press Judicata*
En (1) biträdande layoutansvarig för Press Judicata*

Icke utskottsbunden verksamhet:
En (1) förman för Jämlikhet- och mångfaldsgruppen (JoM)
Tre (3) jämlikhets- och mångfaldsassistenter

*: Blir förman/ansvarig/chefred. VT21.

Valberedningen

Om du bestämmer dig att engagera dig en längre tid genom att bli ämbetsman i kåren är det valberedningen som kommer att guida dig igenom processen, och som även kommer att leda processen fram till stämman. Ungefär en månad innan stämman kommer valberedningen att publicera ett kontaktformulär via kårens informationskanaler. Allt du behöver göra är att fylla i kontaktformuläret, för att några dagar senare bli kallad till en intervju. Intervjun tar olika lång tid beroende på vilket ämbete du söker. 

Efter intervjufasen kommer valberedningen att nominera personer till varje post. Den nominerade personen är den person som valberedningen anser mest lämpad till den specifika ämbetsmannaposten. Valberedningens nominering är inte bindande, utan stämman och kårens medlemmar får och kan rösta fritt. Innan stämman hålls måste valberedningen publicera nomineringarna.

Stämma

Nästa steg efter valberedningens intervjuer och nomineringar är själva stämman. Stämman är kårens högst beslutande organ och ordinarie stämma hålls två gånger per år, men normalt är att två extra stämmor hålls. Det är stämman som beslutar om till exemepel alla ämbetsmannaval. Alla medlemmar i kåren har röst- och yttranderätt, men måste närvara på stämman för att kunna använda sig av denna rätt. 

Vid personval är det alltid sluten votering om det är fler sökande än lediga poster. Annars är praxis proklamation via acklamation, vilket innebär att de närvarande säger “Ja”. Om det anses vara en majoritet som säger “Ja”, är personerna valda.

Det går även alldeles utmärkt att spontanansöka till en post på stämman. Detta innebär att du kan komma till stämman och söka en post, trots att du inte har gått igenom valberedningen. Värt att komma ihåg är också att valberedningens nominering inte är bindande.

Fyllnadsval

Om en ämbetsmannapost blir vakantsatt under en ämbetsmannaperiod eller inte blir tillsatt efter en stämma ger stämman styrelsen kompetens att fyllnadsvälja de vakanta posterna. Det går till på ungefär samma sätt som det normala förfarandet, det vill säga att valberedningen lyser och bereder posterna, för att sedan lämna en nominering. Det som skiljer sig är att det är styrelsen som sedan väljer ämbetsmännen. Dessa poster blir dock endast valda fram till nästa stämma, trots att ämbetsperioden i sig inte har gått ut.

Kortare engagemang

De kortare engagemangen såsom fadder, domare eller skribent i Press Judicata går inte in under det ordinarie förfarandet. Funktionärer till Recceveckan tillsätts genom speciella förfaranden som styrs och arrangeras av Reccekommittén. Vill du skriva i Press Judicata är det bara att mejla redaktion@jf-uppsala.se. Hör av dig till de specifika grupperna du är intresserad av så hjälper de dig!

Nyheter

Föreläsningsserie: Hållbar studiemiljö och psykisk hälsa
3 oktober 2020
2020 ÅRS STIPENDIER
18 mars 2020
Kallelse till Decemberstämma
20 november 2019
Alla nyheter